> Ο συνεταιρισμός

Ο Δεύτερος Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Δ.Χ. Ελλάδος και Θεσσαλίας, ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή σύγχρονων αντασφαλιστικών υπηρεσιών στα μέλη του, σε ένα απαιτητικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, όπως αυτό της Ιδιωτικής αντασφάλισης.

Από τον Απρίλιο του 2010, με αντασφαλισμένο στόλο άνω των 2.000 οχημάτων, και με καλύψεις αστικής ευθύνης αλλά και ιδίων ζημιών ,ανταποκρίνεται άμεσα και υπεύθυνα  στις ανάγκες αντασφαλιστικής κάλυψης των μελλών του αλλά και στις προδιαγραφές που θέτουν οι ελληνικές εποπτικές αρχές.

Με δείκτες κεφαλαιακής  επάρκειας ισχυρούς και με  σύγχρονη διοικητική, εποπτική, και αναλογιστική υποστήριξη, ο Δεύτερος Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Δ.Χ. Ελλάδος και Θεσσαλίας αποτελεί σήμερα την πιο αξιόπιστη λύση στις διαρκώς αυξανόμενες αντασφαλιστικές ανάγκες της επαγγελματικής αυτοκινητιστικής αγοράς.

© Copyright 2024 - ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή σύγχρονων αντασφαλιστικών υπηρεσιών στα μέλη του, σε ένα απαιτητικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, όπως αυτό της Ιδιωτικής αντασφάλισης.

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 123473706000