> Νέα

16/10/2014
Μήνυμα της Διοικήσεως για τον Προϋπολογισμό 2015

Αγαπητοί  Συνάδελφοι

Το 2014 που σε λίγους μήνες θα αποτελεί παρελθόν έτος αφήνει με την σειρά του ανεξίτηλα σημάδια ,στην οικονομία της χώρας γενικότερα , αλλά και στην ασφαλιστική αγορά ειδικότερα.

Μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων αντιμετωπίζει καθημερινά το φάσμα της διακοπής εργασιών  υπό το βάρος υποχρεώσεων ,  δανειακών και φορολογικών , ενώ ο κλάδος μας χαρακτηρίστηκε από την πτώση των καθαρών ασφαλίστρων καθώς και από το πλήθος ανασφάλιστων οχημάτων.

Ο Συνεταιρισμός μας σήμερα , σε αντίθεση όλων των ανωτέρω , θέτει υπό την έγκρισή σας τον προϋπολογισμό του έτους 2015 , συνεχίζοντας  την πορεία του με αναπτυξιακή στρατηγική , δίνοντας πάντα βάρος στην χρηστή διοίκηση  και  στην ενίσχυση της φερεγγυότητάς του.

Αναμένουμε ότι στο τέλος του 2014  τα διαθέσιμά μας κεφάλαια (αποθεματικά και ελεύθερα) και οι λοιπές επενδύσεις μας θα προσεγγίσουν τα 14.000.000€ παρότι θα έχουμε καταβάλει σε  φόρους 550.000€ ,  σε αποζημιώσεις για λογαριασμό των ασφαλισμένων μας άνω των 250.000€ και για αντασφάλιστρα  σε ομίλους του εξωτερικού 400.000€.

Το γεγονός ότι καλυπτόμαστε αντασφαλιστικά για  κάθε όχημά μας  με σύμβαση για όριο από 2.000.000€  έως και 50.000.000€ ανά συμβάν, από εταιρίες όπως  AMLIN Ελβετίας , QBE Βελγίου , LOYD’S Αγγλίας Q.RE Κατάρ που ασφαλίζουν στην Ελλάδα τις περισσότερες ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες  δείχνει ότι  κύριο μέλημα μας είναι η άριστη  κάλυψη των συνεταίρων μας  και η εναρμόνισή μας με το νέο κανονιστικό πλαίσιο Φερεγγυότητα ΙΙ.

Αγαπητοί συνάδελφοι , όλα τα ανωτέρω είναι αποτέλεσμα των κόπων σας επί σειρά ετών , και της εμπιστοσύνης που δείχνετε στην Διοίκηση και στα στελέχη του Συνεταιρισμού.

Εμείς ανταποδίδουμε με τον μοναδικό τρόπο που ξέρουμε μέχρι σήμερα: ‘’ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ’’ και έτσι θα συνεχίσουμε έχοντας πάντα στόχο την διαρκή ενίσχυση της φερεγγυότητας του Συνεταιρισμού, την προστασία και την αύξηση των αποθεματικών του , υπηρετώντας μία και μόνη αξία :’’Εξασφάλιση της περιουσίας των Συνεταίρων μας΄΄

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Λιούπας

© Copyright 2024 - ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή σύγχρονων αντασφαλιστικών υπηρεσιών στα μέλη του, σε ένα απαιτητικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, όπως αυτό της Ιδιωτικής αντασφάλισης.

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 123473706000